ตรวจสอบรายชื่อ VR-RUNรายชื่อผู้ลงทะเบียน


Total 443 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
หมายเลขรหัส ชื่อ นามสกุล เพศ แบบเสื้อ ขนาดเสื้อ
0001 สุนิสา โชติกุลบวร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0002 ภัทราวรรณ กสิบุตร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 2XL (44")
0003 ยมลรดา กสิบุตร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0004 ณัฎฐา กสิบุตร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0005 พรพรรษ์ กสิบุตร female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0006 พรชัย ปรีชาโชติ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0007 ธัญกมล ไกรมณี female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0008 อรอนงค์ บุตรดีสุวรรณ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0009 ธนากร คนเพียร male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0010 วรรณิกา เหล่าวัฒนพงศ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0011 อวยพร แปลกโฉม female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0012 กุล​เชษ​ฐ​์​ เกตุ​เป้า​ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0013 นางนลินรัตน์ ศรีสนธิรักษ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0014 นราธิป สังข์เลี้ยง male รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0015 สามารถ ไชยบุบผา male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0016 ณรงค์ศักดิ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0017 ดุษฎี รุ่งเลิศสิทธิกุล female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0018 Seesopon Tatiyaworanunt male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0019 กฤษฎา รัตตานุกูล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0020 วิภาภรณ์ เกิดแสง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0021 สิริพร วิวัฒน์ตระกูลชัย female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0022 ธณศร เสริมเลิศอารีย์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0023 รังสิมา​ ้เดชกำ​แห​ง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0024 ประทีป ปัญญาสา male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0025 ชมพูนุท แซ่ไล่ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0026 สายชล นาครสมุทร female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด XL (42")
0027 วรัษฐา ทองอยู่ยง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0028 สุรางคนา ลิขิตปริญญา female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0029 ดวงดาว แซ่กอ female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0030 จารุวรรณ ประภาชัยมงคล female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 3XL (46")
0031 จีรนันท์ ตะสันเทียะ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0032 ตวงพร นุตบุญเลิศ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0033 พิมล​รัตน์​ บัวเผื่อน​ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0034 เฉลิมวุฒิ ผลบุตร male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0035 กนกพร มณีรัตน์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 3XL (46")
0036 Praneet Klinsang male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0037 ภัณฑิลา สินสุขพร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0038 นริศรา ตันติกำเนิดกุล female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด S (36")
0039 อุกฤษณ์ สกุลกาญจน์ดี male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 5XL (50")
0040 ณิชานันท์ พุฒตาล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 2XL
0041 วิทยา โต๊ะมี male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0042 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ดาวเรือง male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0043 ศุทธิพร สุวรรณมาลี female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0044 รัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศรีกุล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S
0045 ยศกร น้ำมนต์ดี male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL
0046 ปิ่นเพชร อธิศัยตระกูล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0047 พิณทิพย์ วัฒนานุสิทธิ์ female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด L (40")
0048 จรินทร์ ฉัตรศิริเวช female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0049 อิศรา ชุติมาวงศ์ male รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS
0050 วิภาวดี ตันเสียงสมเจริญ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0051 อานนท์ มีบ่อทรัพย์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0052 ว่าที่ร.ต.เอกรัฐ สันตะรัตติวงศ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0053 ประวิทย์ แปลกโฉม male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0054 วรชัย ศรีสมบูรณ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0055 หยก โพธิ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0056 บุปผา วงษ์เอี่ยม female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0057 ชลีรัตน์ แสงเจริญ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0058 Saranyu Aienram male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0059 ศรัณย์ ตันเถียร male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0060 Jennarong Mulsakotr male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 5XL (50")
0061 เมธี ครุฑผาสุข male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0062 พณพจน์ พูลศิลป์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0063 ชัญญพัชร์ วงษ์​สุ​พ​รล​ภัส​ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0064 ธีระวัฒน์ สกุลเวศย์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0065 รณิดา สถานุพงษ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0066 Surasit Limsiriwong male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด XL (42")
0067 หนิง จักรเมธากุล female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0068 ถนอมวรรณ เชื้อปัญญา female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด L (40")
0069 ภัทรพล รอดรักษ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0070 จุฑามาศ โคตะโน female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด 2XL (44")
0071 ธรณิศ กรมน้อย male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0072 จ.ต.นนทภัทร สุนทโร male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด S (36")
0073 พรพิมล เอื้อเปรมจิต female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0074 พชร ลายจันทึก female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0075 เจนจิรา มุลิกะบุตร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0076 อมราวดี แก้วขุนทอง female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0077 Rattana Tiengtip female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0078 กาญจนาณัฏฐ์ KANCHANANUT แนบสนิท NAEBSANIT female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0079 วรวัชร์ อำพันโรจนานันท์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0080 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศิริ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0081 กัลปังหา เกิดประสพสุข female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 2XL (44")
0082 ณัฐกฤตา อิงคศิริ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0083 ชฏิลรัตน์ เลปสัมพันธ์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0084 พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0085 กัญญ์เกษม ศักดิ์นิมิต female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0086 ศิริวรรณ แก้วสุวรรณ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0087 อุทัยวรรณ บรรจงปรุ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0088 อัศวิน ขำคม male รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 5XL (50")
0089 Tassanee​ Nernplod​ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0090 จักรพันธ์ พรหมจิตต์ติคุณ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0091 พรพรรณ ชื่นจิตร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0092 ลลิตา มังกรฟ้า female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0093 กฤษณ โพธิ์วุฒิ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0094 หยก เมรี male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด 2XL (44")
0095 ปรียาฉัตร จันทรโชติ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0096 เกรียงไกร เดชะปรากรม male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 3XL (46")
0097 ทัศนีย์ ประทีปอรุโณทัย female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0098 ฤดี เสริมชยุต female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0099 คนึงนิต พงศ์กิจการเจริญ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0100 รุ่งทิพย์ จงสมบูรณ์ผล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0101 สรัลชนา อุดมวรกุลชัย female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0102 จินดาวรรณ เพชรนิล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0103 ศิริพร กลั่นทัต female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0104 จุฑาทิพย์ คุ้มวัง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0105 กศิมาพร สมตน female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0106 รัตนาพร ฉอ้อน female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0107 ภสุ นวพันธ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0108 Rawat Tragoonthaipichit Tragoonthaipichit male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0109 ชิสารัชต์ อ้อเสถียร female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0110 สมจิต เปาอินทร์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0111 ศิตาภรร ก๋อยฮะกุล female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0112 ปรีชา ภู่ไพโรจน์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0113 ธันยพัฒน์ เก่งกาจ male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0114 อัทธเมศร์ ยะโสธรศรีกุล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0115 บุญชัย ลีลาสุขสันต์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0116 กิตติวุฒิ เชื่อมรัศมี male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0117 อนุสรณ์ กันยาประสานกิจ male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด L (40")
0118 สมบุญ วงษ์ไทยผดุง male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0119 SAMUNYA PIMPALAI female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0120 Pissamorn Dechduang female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0121 จำฑูรย์ วรรณก้อน male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0122 น.ส.ชญานันทน์ แซ่เฮง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0123 สรัญญา คำมณี female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด 2XL (44")
0124 วิภา มุกดา female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0125 กาญจนา ผิวอ่อน female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0126 Paweesuda Boonphokaew female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0127 อุไร จินดาวงศ์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0128 ณัฐธยาน์ ปานแก้ว female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0129 ชิสากัญญ์ คูสกุลธรรม female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0130 จิฬติกานต์ ด่านวรรณกิจ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0131 พรสิริ เบญจมาศ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 4XL (48")
0132 จุฑามาศ จันทร์เกตุ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0133 จันทนา ตรงเท่ง female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0134 มีศักดิ์ ไกรวิมล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0135 นิชาภา จันทร์บัว female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0136 โรจนกุล สายัณห์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 3XL (46")
0137 พงศ์พัฒน์ ศรีเงินทรัพย์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0138 รสรินทร์ ศรีเงินทรัพย์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0139 สิรินภา ไชยยงยศ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0140 ศรัณยา วิสุทธิ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0141 Chanonphan Phetphan female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0142 นางอรวรรณ เหล่าขวัญสถิตย์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0143 อดิศร พิภพโสภณชัย male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0144 บุณยกร กลิ่นอุบล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0145 ศิรเศรษฐ์ บัณฑุชัย male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0146 อภิสรา โฆษิตวงศ์สกุล female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0147 ณัฐภัทร ถาวรกิจการ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 5XL (50")
0148 รุ้งไพลิน สุขุมาลพงษ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0149 somchat poolkhetkit male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0150 อธิคม ภู่ทอง male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0151 อรพิน สาดอ่ำ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0152 ดวงใจ ปานแก้ว female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0153 วุฒิชัย เลาหนุสรณ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0154 รวิกร ขจรวงษ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0155 ณัฏฐวี ชุ่มลือ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0156 กนกวรรณ จิตวิเศษ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0157 ปณิธาน แซ่อึ้ง female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0158 ดาริกา สุวรรณหงส์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0159 Jakkree Khantee male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0160 ชวนากร กสิคุณ male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0161 สมศักดิ์ ดีมั่น male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0162 ณปภัช บัวนาค female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0163 สพล เสรีบุรี male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0164 ชมชื่น เสรีบุรี female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0165 ศรัณย์พร เสรีบุรี female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0166 สรสัญญ์ สังทอง male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XL (42")
0167 ไพรวัลย์ เส็งดอนไพร male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0168 จ.ส.อ.ชาตรี ศรีจันตา male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0169 ศิริ ชาญยุทธ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0170 Isora Subinyoung male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น 2XL (44")
0171 ปิยธิดา ชูรักษ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0172 วิทวัส อ่อนนวล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0173 DOLCHAVIN TOOCHINDA male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L
0174 สันทัด อภินันธวัชพงศ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0175 ระเบียบ แก้วมา female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด XL (42")
0176 จิรวัฒน์ ตรีเศียร male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด 3XL (46")
0177 ธนัท เกิดโภคทรัพย์ male รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด L (40")
0178 สมพิศ ลีลาวรมณี female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด M (38")
0179 ดาริกา เอนกนิธิ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0180 กาญจมาศ แก้วระวัง female รหัส 03 : ลูกเรือ แขนกุด S (36")
0181 ดาอิด กลิ่นกล้า male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0182 นาย วิวัฒน์ เลาหอุดมโชค male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0183 กฤตชยกร นนทประศาสน์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0184 จรรยา ศิริวัฒน์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0185 KONTHICHA MATHA female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0186 อนันตา ประจักษ์แจ้ง female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0187 เบญญา เศรษฐธนารักษ์ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น 3XL (46")
0188 SUCHINNAWAT IAOCAHIYAPORN male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0189 ชลภัสสรณ์ นันท์ธิพาวรรณ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น L (40")
0190 รุจิภาส ปานเพ็ชร female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XS (34")
0191 ศศิวิมล ศรีโยธา female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0192 อมรรัตน์ ศรีพิทักษ์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0193 สุภาภรณ์ ทองใส female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น S (36")
0194 นางสาวนฤมล ดวงแก้ว female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น XL (42")
0195 นางสาวศิริลักษณ์ ตาปนานนท์ female รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น XS (34")
0196 สิบโท ปฐมชัย สังข์ประดิษฐ์ male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น M (38")
0197 นายสมชาย ประเสริฐกุล male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น S (36")
0198 สวิชญา บุญทวีวรเดช female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")
0199 รัฐวุฒิ สุวรรณลิลา male รหัส 01 : กัปตันชาย แขนสั้น L (40")
0200 ศุภัชยา เตียวเจริญ female รหัส 02 : โจรสลัดสาว แขนสั้น M (38")